Donacje

Program świadomej donacji w Katedrze Anatomii UJ CM

1. Celem programu jest pozyskiwanie świadomych ofiarodawców swojego ciała po śmierci do realizowanych badań naukowych oraz celów dydaktycznych wynikających z programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.
2. Środkiem prowadzącym do jego realizacji jest informowanie o warunkach wyrażenia woli o donacji, właściwym traktowaniu ciała w trakcie jego sekcjonowania przez studentów i lekarzy oraz zgodnym z wyznaniem i życzeniem Donatora pochówku.
3. Akt Donacji jest dobrowolny i nieodpłatny, nie może być źródłem żadnych korzyści majątkowych ani ich obietnicy dla Donatora ani osób wykonujących jego wolę po śmierci.
4. Donatorami mogą być tylko osoby z województwa małopolskiego, które za życia przystąpiły do ww. programu podpisując oświadczenie.
5. Wymagane jest notarialne poświadczenie podpisu Donatora.
6. Osoby wskazane w oświadczeniu powinny zawiadomić o śmierci Donatora Katedrę Anatomii, która od tego momentu własnym staraniem i na własny koszt zabezpiecza i przewozi ciało.
7. W szczególnych przypadkach Katedra Anatomii UJ CM zastrzega sobie prawo odstąpienia od przejęcia ciała, w szczególności w przypadku:
a) zgonu za granicą,
b) zaawansowanego rozkładu ciała,
c) zmarłego z rozpoznanym HIV lub WZW typu C,
d) zwłok poddanych badaniu sekcyjnemu,
e) zmarłego w wyniku uogólnionej choroby nowotworowej (powikłania w wyniku chemio- i radioterapii).
8. Przewidywany okres sekcjonowania ciała wynosi około 5 lat. W sekcjach uczestniczą lekarze i studenci odbywający kształcenie lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych. Zajęcia te są wyłączone z dostępu innych osób.
9. Obowiązek sprawienia pogrzebu spoczywa na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum. Pochówek jest zgodny z życzeniem Donatora zawartym w oświadczeniu i odbywa się na Cmentarzu Komunalnym w Krakowie – Prądnik Czerwony. O pogrzebie zawiadamiana jest rodzina Donatora, o ile nie postanowił on inaczej.
10. Pochówek może nastąpić w grobie rodzinnym Donatora, o ile taka jest jego wola i Uczelnia uzyska zgodę dysponenta grobu.
11. Uczelnia nie ponosi kosztów związanych z opłatami za użytkowanie grobów prywatnych.
12. Imiona i nazwiska donatorów są umieszczane na tablicy pamiątkowej chyba, że w oświadczeniu nie wyrazili na to zgody.

Program świadomej donacji w Katedrze Anatomii UJ CM

Oświadczenie

Zgoda Na Przetwarzanie Danych

Wielkość fontu
Kontrast